Giá vàng Phú Hào

Loại Giá mua Giá bán
NT24
6,070,000
6,130,000
NT18
4,060,000
4,230,000
Italy
1,210,000
1,560,000
VT
2,460,000
2,630,000